nissan filo

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GİZLİLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ

NISSAN GİZLİLİK POLİTİKASI

Nissan Otomotiv A.Ş. (“NOAS”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla gizliliğinize ve verilerinizin güvenliğinize önem veriyoruz. Bu çerçevede 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ve ilgili diğer yasal düzenlemeler kapsamında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık. İşbu Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kanun’un “Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile getirilen yükümlülük yerine getirilmektedir.

NOAS, her şeyden önce kişisel verilerinizi büyük bir gizlilikle koruduğunu ve 6698 sayılı Kanun ile konuyla ilgili getirilen diğer tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ettiğini taahhüt eder.

Bu Aydınlatma Metni, kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi ve veri koruma mevzuatına nasıl uyum sağladığımızı anlatır. Bu, Web sitelerimiz üzerinden bize sunduğunuz tüm kişisel verileriniz yalnızca işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılacağı anlamına gelir.

Bu Gizlilik Politikası, web sitemizi ziyaret eden herkes için geçerlidir.NOAS, her şeyden önce kişisel verilerinizi büyük bir gizlilikle koruduğunu ve 6698 sayılı Kanun ile konuyla ilgili getirilen diğer tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ettiğini taahhüt eder.

Bu Aydınlatma Metni, kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi ve veri koruma mevzuatına nasıl uyum sağladığımızı anlatır. Bu, Web sitelerimiz üzerinden bize sunduğunuz tüm kişisel verileriniz yalnızca işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılacağı anlamına gelir. 

Bu Gizlilik Politikası, web sitemizi ziyaret eden herkes için geçerlidir.Kvkk

Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz üzerindeki yasal haklarınızı kullanmak için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle bize iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda aşağıdaki yasal haklara sahipsiniz:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle bize iletebilirsiniz. Başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile yukarıda belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; “www.nissan.com.tr” adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Cad. No:11, 34662 Üsküdar/İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.


NİSSAN Otomotiv A.Ş.

Genel Merkez Adresi: Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Cad. No:11, 34662 Üsküdar/İstanbul

MERSİS No  :0631005619100013

Tel/Fax        : 0 (216) 651 84 20

Web Sitesi    : https://www.nissan.com.tr/services/bize-ulasin.html